HEO > Seznam nemocí > A > Autismus

Autismus příznaky, dětský autismus, u dětí, dospělých, léčba


Tzv. pervazivní vývojové poruchy představují takové poruchy, které zásadním způsobem postihují celou osobnostní i psychosociální úroveň člověka a nedovolují mu úspěšně se adaptovat ve společnosti.
Mezi tyto poruchy patří mj. dětský autismus, Aspergerův syndrom a řada dalších poruch. V následujícím textu si přiblížíme, co je to autismus a jak se projevuje.
Slovo autismus bylo odvozeno od výrazu autos, což znamená sám - mezi charakteristické projevy autismu patří jakási uzavřenost do vlastního světa. Postižení se projevuje ve třech oblastech, a to v oblasti sociálního chování, dále v oblasti komunikace a v oblasti představivosti. Pro autisty je typické narušení verbální komunikace, mimo jiné se vyznačuje autismus příznaky nemluvnosti, poruchou řeči, neschopností pochopit význam řeči pro komunikaci, pokud jsou autisté schopni řeči, bývá řeč typicky stereotypní, bez intonace bez emocí, často odpovídají nepřiléhavě.
Většina autistů se postupně mluvit naučí, ale jejich řeč se příliš nerozvine, zejména ve smyslu rozsahu slovní zásoby. Autismus u dospělých se mnohdy projevuje tzv. verbálními automatismy, tzn., že autistický jedinec stále opakuje tytéž fráze či otázky, na něž si buď sám odpovídá nebo na ně vyžaduje od okolí zcela konkrétní odpověď. Autisté také často opakují slova, která vysloví někdo jiný (tzv. echolálie). Automatismy se projevují i na neverbální úrovni, autisté často provádějí stereotypní pohyby (např. kolébání se, mávání, přecházení po místnosti sem a tam aj.).
Mezi další charakteristické příznaky autismu patří omezení představivosti, stereotypnost zájmů.
Autisté nerozumí symbolům, abstrakci, schází jim schopnost empatie a spontánního chování. Chování autistů je strojové. Naprostá většina autistů je mentálně retardovaná (na rozdíl od Aspergerova syndromu, kdy postižení jedinci mnohdy mají až nadprůměrné IQ). Tzv. atypický autismus je označení pro formu autismu, při ní nejsou přítomny všechny typické příznaky autismu.
Příčiny autismu nejsou přesně známy, jedná se o vrozenou abnormalitu mozku. Na rozvoji autismu se pravděpodobně podílí více faktorů současně (infekce plodu v průběhu nitroděložního vývoje, genetické poruchy, poškození mozku dítěte během porodu či těsně po něm aj.)
Nejčastěji bývá diagnostikován autismus u dětí přibližně do třech let věku. Vzhledem k tomu, že dosud není známa příčina autismu, nelze mu žádným známým způsobem předcházet a ze stejného důvodu není dosud možná ani medikamentózní léčba autismu.
Pomocí léků však lze předcházet projevům problémového chování autistů (agresivita, nepozornost, spánkové poruchy, úzkostnost, deprese apod.). Zlepšení celkového stavu lze dosáhnout včasným stanovením diagnózy a individuální výchovou autistů. Výchova je zaměřena na zvládání základních dovedností a společenského chování.
Autismus je v celosvětovém měřítku poměrně častou poruchou. Dle některých zdrojů postihne autismus v některé ze svých forem téměř každé sté narozené dítě.
Pro podporu šíření informovanosti veřejnosti o autistických poruchách vznikl rovněž Světový den autismu, který připadá na druhý den v měsíci dubnu. 

Zákaz kopírování jakékoliv části tohoto webu - Copyright heo.cz © 2012

Prohlášení o obsahuKontakt, Odkazy